Praktische informatie

Tarieven en vergoeding

In 2024 heb ik met de volgende twee zorgverzekeraars een contract afgesloten:

-DSW (inclusief Stad Holland en In Twente)
-a.s.r.

 

Heb je een zorgverzekering bij een van de bovenstaande verzekeraars? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar je verzekeraar. 
Je betaalt alleen je eigen risico.

Als je verzekerd bent bij een maatschappij waarmee ik geen contract heb​, dan betaal je maandelijks zelf de rekening die je vervolgens weer kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedt, afhankelijk van de polisvoorwaarden, 60  - 100%. 

 

Voorwaarden
Om voor vergoeding bij je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een DSM-V classificatie en je moet een verwijzing hebben van de huisarts.

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is er een nieuw financieringssysteem van kracht geworden, namelijk het zorgprestatiemodel. De vergoeding zal per sessie plaatsvinden en zal maandelijks in plaats van jaarlijks worden gefactureerd.

 

Tarieven

Ik hanteer de door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven van 2024.

In het uurtarief zit zowel de (directe) tijd van het gesprek als de (indirecte) tijd die nodig is voor bijvoorbeeld voorbereiding en verslaglegging.

 

Intakegesprek:          € 180,00

Behandelsessie:       € 160,00 

  
Afspraak annuleren
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet verschijnen op de afspraak wordt 50% van het tarief van de sessie in rekening gebracht.


Wachttijd
Er is momenteel een wachttijd van 4 weken.

 

Dossiervoering
Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de cliënt.
De behandeling wordt bijgehouden in een elektronisch patiënten dossier. Cliënten hebben recht op inzage in hun dossier.

Privacyverklaring
In mijn praktijk voor psychologie wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. In mijn privacyverklaring leg ik uit hoe ik met informatie over personen omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn privacyverklaring

Klachten
Wanneer je, ondanks mijn inzet om jou zo goed mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, dan kun je dit het beste eerst met mij bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie van het NIP.


Beroepscode
Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscode voor psychologen van het NIP kun je op hun website inzien.
 

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Mijn kwaliteitsstatuut